Detailplaneeringud

Virtsu alevikus Virtsu Kalasadama ja lähiala detailplaneering (kehtestatud)

 

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on täpsustada Linnamäe, Vanalinna, Vanalinna tn 2, 4, 13 ja 15 maaüksuste piirid muutunud rannajoone osas; rajada Vanalinna tn 2 (tankla) ja Vanalinna tn 4 (aknatehas) vaheliselt piirilt uus juurdepääsutee kalasadamale; lahesopist täidetud alale rajada avalikuks kasutuseks paadikuur ning täpsustada Vanalinna tn 15 kinnistu sihtotstarve.

 

Algatamine


Avalik arutelu


Virtsu aleviku Kalasadama tee detailplaneeringu eskiislahenduste avalik arutelu toimub 21. aprillil kell 16.00 Virtsu seltsimajas Tööstuse tn 11.


Detailplaneeringu nime muutmine


Avalik arutelu

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 15. augustil kell 12.00 Virtsu seltsimajas, Tööstuse tn 11.


Kooskõlastused


Vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23. veebruarist– 23. märtsini 2015 Hanila Vallavalitsuses ja Virtsu raamatukogus.


Kehtestamine

Hanila Vallavolikogu 29. aprilli 2015. a otsus nr 57Detailplaneeringu abimaterjalid

15.12.17

Soovitused ja juhendid detailplaneeringute koostamiseks ja vormistamiseks


ÕigusaktidSiseministeeriumi veebilehelt on leitavad mitmed planeeringumetoodika materjalid 

Maanteeameti juhendid ja juhised

Keskkonnaministeeriumi veebilehelt on leitavad keskkonnamõju hindamise materjalid

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)


Toimetaja: EERO SAHK