Ehitus- ja kaeveluba

29.12.16

Projekteerimistingimused

Alustades uue ehitise projekteerimist on tavaliselt vajalik projekteerimistingimuste taotlemine.
Projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. Projekteerimistingimused koostatakse ja väljastatakse huvitatud isiku taotluse alusel hiljemalt 30 päeva jooksul sellekohase taotluse esitamise päevast arvates.

Projekteerimistingimuste saamiseks tuleb:

 

Ehitusluba

Ehitusluba on kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek püstitada ehitusloale märgitud maaüksusele või veekogusse ehitis ja ehitise teenindamiseks vajalikke rajatisi, laiendada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa, rekonstrueerida ehitusloale märgitud ehitist või selle osa, lammutada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa.

Ehitusloa väljastab ja tunnistab kehtetuks kohalik omavalitsus. Ehitusloa andmed avalikustatakse riikliku ehitisregistri veebilehel.

Ehitusloa saamiseks tuleb:

 • esitada ehitusloa taotlus;
 • esitada ehitusprojekt, mis vastab ehitusloa taotlemisel ehitusprojektile esitatavatele nõuetele ja on koostatud projekteerimises pädeva spetsialisti poolt;
 • esitada energiamärgis, kui see on nõutav;
 • tasuda riigilõiv.

Kui ehitusloa taotlemisel esitatud dokumendid on puudulikud, võimaldab ehitusloa väljastaja ehitusloa taotlejal puudused kõrvaldada, määrates selleks taotlejale tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

Ehitusloa väljastaja väljastab ehitusloa või keeldub selle väljastamisest 20 päeva jooksul ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti ning vastava nõude olemasolu korral ehitusprojekti ekspertiisi esitamise päevast arvates.

Ehitusloa omanik peab taotlema uue ehitusloa, kui ehitusloa taotlemise aluseks olnud ehitusprojekti muudetakse selliselt, et muutuvad ehitise olulised tingimused, nagu näiteks tuleohutus, energiatõhusus, ehitise kasutusotstarve, mõjuvad koormused (kandevõime) või ehitusloa taotluses näidatud muud olulised tehnilised näitajad.

Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministeri määrusega.

Ehitusloa väljastamisest keeldutakse, kui ehitusprojekt ei vasta ehitusprojektile esitatavatele nõuetele või ehitusprojekti koostamise lähteandmetele, sealhulgas kehtestatud detailplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Ehitusloa kehtivus

 • Ehitusluba on tähtajatu.
 • Ehitusluba kaotab kehtivuse, kui ehitamist ei ole alustatud kahe aasta jooksul ehitusloa väljastamise päevast arvates.
 • Ehitamise alustamise päevaks loetakse esimest ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päeva.

 

Ehitise kasutusluba

Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

Kasutusloa saamiseks tuleb:

 • esitada kasutusloa taotlus;
 • esitada ehitusprojekt, mille kohaselt ehitis on ehitatud;
 • esitada lisaks ehitusprojektile ehitamise tehniliste dokumentide originaalid või dokumendi väljastaja, ehitustoote importija, ehitise omaniku või kohaliku omavalitsuse kinnitatud koopiad, kui kasutusloa taotlejal on ehitamise tehniliste dokumentide säilitamise kohustus;
 • esitada õigusaktis sätestatud juhtudel dokument, mis tõendab ehitise kasutusele võtmisele eelneva ehitise, selle osa või ehitise tehnosüsteemi tehnilise kontrolli teostamist;
 • esitada õigusaktis sätestatud juhtudel kirjalik nõusolek ehitise või selle osa kasutusele võtmiseks;
 • esitada energiamärgis, kui see on nõutav;
 • tasuda riigilõiv.

 

Kõik ehitistega seotud taotluste ja teatiste blanketid on kättesaadavad riikliku ehitisregistri veebilehel.

 

Riigilõiv

Ehitusseaduse alusel tehtavate toimingute riigilõivumäärad leiab Riigilõivu seaduse peatükist 16.

Riigilõiv tuleb tasuda Hanila Vallavalitsuse arvelduskontole:
SEB Pank EE201010602005101004
Swedbank EE142200221048553149

 

Kaeveluba

Hanila valla kaevetööde eeskiri reguleerib kaevetööde tegemist Hanila valla haldusterritooriumil. Eeskirja sätteid ei kohaldata:

 • kaevetöödel maaüksustel, kus kaevetööd on reguleeritud  teiste eeskirjadega;
 • maaüksusel ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke- ja rajatisi;
 • kaevetöödel, mis kaasnevad ehitamisega, millele on väljastatud kirjalik nõusolek või ehitusluba.

Kaevetöödeks loetakse pinnases tehtavaid töid:

 • sügavamal kui 30 cm maapinnast;
 • kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakatet.

Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel. Kaevetööde tegija esitab vormikohase kaeveloa taotluse vallavalitsusele, millele lisatakse:

 • vajalikud kooskõlastused;
 • kaevetööde asukoha lihtsustatud skeem;
 • vajadusel tee omanikuga kooskõlastatud liikluse ümberkorraldamise skeem.

Vallavalitsus väljastab kaeveloa 5 tööpäeva jooksul, arvates kaevetööde tegija poolt nõuetele vastava taotluse esitamise päevast.

 

 


Toimetaja: EERO SAHK