Haldusreform

7.11.17

Omavalitsuste ühinemine


Riik soodustab igati omavalitsuste ühinemist, et tekiksid suurema territooriumi ja elanike arvuga ning võimekamad omavalitsused. Riigikogu võttis 2004. aastal vastu kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse. Seaduse eesmärk on soodustada omavalitsuste ühinemist ja haldusterritoriaalse jaotuse korrastumist.

Valitsuse tegevuskavas kokku lepitud kohaliku omavalitsuse reformi eesmärk on tugevad omavalitsused, mis suudavad kohalikku elu terviklikult arendada ja kus inimestele on tagatud heal tasemel ja kättesaadavad avalikud teenused. Reformi läbiviimiseks võetakse hiljemalt 1. juuliks 2016 vastu haldusreformi seadus. Seaduse jõustumise järel viiakse läbi omavalitsuste vastavuse hindamine objektiivsete ja üheselt tõlgendatavate kriteeriumite põhjal. Kriteeriumitele mittevastavad omavalitsused peavad ühinema seaduses toodud tähtajaks. Kui ühinemine ei ole läbi viidud ühe aasta jooksul pärast hindamist, viib ühendamise läbi valitsus. Täpsema ülevaate reformiga seotud küsimustest saab haldusreformi veebilehelt.

Ühineda soovivatele omavalitsustele on abiks 2013. aastal koostatud ja 2016. aastal uuendatud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise käsiraamat (pdf).


Ühinemisettepanekud, otsused ja materjalid

2014

2015

2016

2017

 

Haldusreformi teemalehed:

 

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalikustamine


Hanila Vallavolikogu 28.09.2016 otsusega nr 93 otsustati Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalikustamisele suunamine ajavahemikul 3. oktoober kuni 25. oktoober 2016.

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuse õiend kinnitati Hanila Vallavolikogu 09.11.2016 otsusega nr 96.Toimetaja: EERO SAHK