Uudised ja teated

« Tagasi

Esivere II dolokivikarjääri KMH aruande avalikustamine

Kurevere dolokivimaardlasse kavandatava Esivere II dolokivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine.

Cristof Varahaldus OÜ esitas Keskkonnaametile heakskiitmiseks Kurevere dolokivimaardlasse kavandatava Esivere II dolokivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (edaspidi nimetatud Esivere II KMH) aruande (OÜ Inseneribüroo STEIGER töö nr 12/0879). 
Esivere II KMH algatati maavara kaevandamise loa taotluse alusel Keskkonnaministeeriumi poolt 25.10.2011 kirjaga nr 12-9/8074 vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi nimetatud KeHJS) § 6 lõike 1 punktile 28.
01.01.2017 jõustunud maapõueseaduse § 130 lõike 3 kohaselt enne 01.01.2017 pooleliolevad Keskkonnaministeeriumi menetlused kaevandamisloa andmiseks viib lõpule Keskkonnaamet. Seega arvestades KeHJS § 10 lõiget 2 on Esivere II KMH menetluses otsustajaks ja järelevalvajaks Keskkonnaamet.
Kavandatava tegevuse eesmärk on dolokivi kaevandamine Esivere II dolokivikarjääri mäeeraldisel. Taotletav Esivere II dolokivikarjääri mäeeraldis asub Lääne maakonnas Hanila vallas üleriigilise tähtsusega Kurevere dolokivimaardla põhjaosas Kõrgemäe katastriüksusel (katastriüksuse tunnus 19501:002:0174). Taotletavalt mäeeraldiselt saadav tehnoloogiline dolokivi leiaks kasutamist peamiselt väetise ja isolatsioonimaterjalide tootmises ning terasetööstuses. Saadav toodang on kavas eksportida. Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa pindala on 17,40 ha. Loaga taotletav tehnoloogilise dolokivi varu on 1 282 tuh m3, mis on täies mahus ka kaevandatav. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 50 tuh m3 ja loa kehtivusajaks 25 aastat.
Esivere II KMH aruanne oli avalikul väljapanekul 05.-26.11.2012. Avaliku väljapaneku jooksul laekus kokku 6 kirja: AS-lt Nordkalk, Hanila Seltsilt, Hanila Vallavalitsuselt ja Hanila valla maanõunikult, Eestimaa Looduse Fondilt ning Tõnuliiva, Mäe ja Leesi maaüksuste omanikelt.
Peale Esivere II KMH aruande avalikustamist KMH menetlus peatus arendaja soovil üldise majandusliku ebakindluste tõttu ja KMH aruande avalikustamisel esitatud ettepanekutele ei ole vastatud. KeHJS § 22 lõike 3 punktide 1 ja 6 kohaselt ei kiida KMH järelevalvaja KMH aruannet heaks, kui aruande avalikustamisel on rikutud kehtestatud nõudeid ning see rikkumine võib mõjutada keskkonnamõju hindamise tulemusi ning aruande kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete arvestamata jätmise ei ole piisavalt põhjendatud. Arendaja soovib KMH menetluse nüüd lõpule viia. Eeltoodust tulenevalt ning ekspertrühma soovitusel korraldab Keskkonnaamet Esivere II KMH aruande teistkordse avalikustamise ja avaliku arutelu.

Käesolevaga teatab Keskkonnaamet KeHJS § 21 ja § 16 lõike 3 alusel Kurevere dolokivimaardlasse kavandatava Esivere II dolokivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

Esivere II KMH menetluses:
Arendaja on Cristof Varahaldus OÜ, registrikood 12058080, aadress Kikkapuu tee 10, Pirita linnaosa, 12113 Tallinn. Kontaktisik Erik Mesikäpp, tel 53 432 300, e-post kinnisvara7@gmail.com.
Otsustaja on Keskkonnaamet, aadress Narva mnt 7a, 15172 Tallinn. Kontaktisik Triinu Lember, triinu.lember@keskkonnaamet.ee, 452 7773.
Ekspert on OÜ Inseneribüroo STEIGER, registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104, 11216 Tallinn. KMH vastutav spetsialist ja kontaktisik Aadu Niidas, litsentsi nr KMH 0145, tel 668 1013, e-post: aadu@steiger.ee.
Järelevalvaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@keskkonnaamet.ee, 452 7761).

Täiendatud KMH aruande avalik väljapanek toimub 01.-21.03.2017. Esivere II KMH aruandega saab tutvuda:

  • Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee
  • Hanila Vallavalitsuses Keskuse tee 3, Kõmsi küla, Hanila vald, Läänemaa

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH aruande kohta saab esitada kuni 21.03.2017 kirjalikult Keskkonnaametile e-posti (aadressil laane@keskkonnaamet.ee) ja posti teel (Keskkonnaamet, Tallinna 22, Kuressaare, 93819). Kontaktisik Kätlin Kallas (katlin.kallas@keskkonnaamet.ee, 452 7761). 

Avalik arutelu toimub 27.03.2017 kell 16.00 Kõmsi Rahvamajas (Keskuse tee 3, Kõmsi küla, Hanila vald, Läänemaa).