Kavandatavad detailplaneeringud

19.12.14

Kavandatavate detailplaneeringute materjalide avalikustamine.

  • Virtsu ettevõtluskeskus

Virtsu ettevõtluskeskus

23.11.17

Virtsu ettevõtluskeskus

Ettevõtluskeskuse visioon:  DAGOpen Arhitektuuribüroo

Hanila valla arengukava tegevuskavas aastateks 2015-2018 on prioriteediks ettevõtlusaktiivsuse suurendamine ja töökohtade arendamine, selleks on planeeritud ettevõtluskeskuse loomine Virtsu alevikku.

Kavandatav Virtsu ettevõtluskeskus kujutab endast ca 6,7 ha suurust ala, kuhu on planeeritud rajada uued tootmishooned, laohooned ning kaks väiksemat olme- ja kontorihoonet või hooneosa. Ettevõtluskeskuse teenindamiseks on plaanis rajada uued teed ja parklad ning muu vajaminev infrastruktuur ja trassid.

Virtsu ettevõtluskeskuse kavandatav tegevus on ilma olulise keskkonnamõjuta tootmine. Puuduvad ohtlikud jäätmed, õhureostus ning müra. Tegevus ei tarbi ega kahjusta olulisel määral kohalikku looduskeskkonda ega loodusressursse. Kavandatavad hooned on madalad ning need on võimalik projekteerida nii, et sulanduvad keskkonda ja kohalikku miljöösse.

Algatamisel oleva detailplaneeringu eskiisplaani järgi on käsitletav planeeringuala suurus koos ettevõtluskeskust ümbritseva kontaktvööndiga ca 17,5 ha. Mõistlik on maa-ala planeerida terviklahendusena, mitte ainult tootmisega seotud ala. Ettevõtluskeskuse lähiümbrusesse on kavandatud planeerida lisaks pere- ja ridaelamumaad, looduslikku haljasmaad ja kaitsehaljastust.

Seotud dokumendid ja meediakajastus:


Toimetaja: EERO SAHK

Detailplaneeringu algatamine ja eskiisilahendust tutvustav avalik arutelu

13.03.15

Hanila Vallavalitsus algatas 19.02.2015 korraldusega nr 46 Virtsu alevikus Virtsu ettevõtluskeskuse detailplaneeringu koostamise, eesmärgiga planeerida uued tootmishooned, laohooned ning kaks väiksemat olme- ja kontorihoonet või hooneosa.
Ettevõtluskeskuse teenindamiseks kavandatakse uued teed ja parklad ning muu vajaminev infrastruktuur. Ettevõtluskeskuse lähiümbrusesse on kavandatud planeerida lisaks elamumaad, looduslikku haljasmaad ja kaitsehaljastust. Planeeringuala suurus ~14 ha.

Koostatavale detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud.

Detailplaneeringu algataja on MTÜ Virtsu Arenguselts ja korraldaja Hanila Vallavalitsus (Keskuse tee 3, Kõmsi küla, Hanila vald, 90102 Läänemaa, tel 477 2243, e-post: vv@hanila.ee) ning koostaja OÜ Dagopen.

Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub neljapäeval, 12. märtsil algusega kell 17.00 Virtsu Kooli peamajas (Pargi tn 4).

Detailplaneeringu algatamise otsuse ja eskiislahendusega saab tutvuda Hanila vallamajas ja valla veebilehel www.hanila.ee.
Toimetaja: EERO SAHK