Maakorraldus

6.02.14
Toimetaja: EERO SAHK

Maamaksust Hanila vallas

10.02.14

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja. 

Maamaksumäär Hanila vallas on 2,3 % maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 1,8 % maa maksustamishinnast aastas.
Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks. Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama maa asukohajärgset Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku struktuuriüksust. Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutajale, kes on teatanud oma e-posti aadressi, toimetatakse maamaksuteade kätte elektrooniliselt e-maksuameti kaudu.
Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.
Kuni 64-eurone maamaks tuleb tasuda 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.
 
 

Toimetaja: EERO SAHK

Kodualuse maa maamaksusoodustus 2013. a

10.02.14

Vastavalt maamaksuseadusele on 2013. a kodualuse maa maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik tema omandis või kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu kuuluva õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Hanila vallas on valla üldplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud suur osa Virtsu alevikust.

Lühidalt, maamaksusoodustuse saamise eelduseks on neli tingimust:

  • isik peab olema maa omanik või maa kasutaja;
  • maa peab olema elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu kuulub õuemaa kõlvik;
  • maal asub hoone;
  • maal asuvas hoones on maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.


Kui maa on isikute ühis- või kaasomandis ning nende elukoht on rahvastikuregistri andmetel maamaksust vabastatud maal asuvas hoones, siis on nad vabastatud maamaksu tasumisest nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal sõltumata ühis- või kaasomanike arvust kokku 0,15 ha ning hajaasustusega alal kokku kuni 2 ha ulatuses. Maa ühis- või kaasomanikud on maamaksu tasumisest vabastatud proportsionaalselt oma osa suurusele maatükist.

Korteriomandite omanike osas sätestab seadus erandi. Seaduses sätestatud tingimustele vastav iga korteriomandi omanik on vabastatud maamaksu tasumisest kortermaja juurde kuuluva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kokku 0,15 ha ning hajaasustusega alal kokku kuni 2 ha ulatuses. Kui isikule kuulub ühes kortermajas mitu korteriomandit, siis on ta vabastatud maamaksust üksnes tema elukohaks oleva korteriomandi juurde kuuluva maa osas.

Kui inimesel on mitu katastriüksust ja hoone asub üksnes ühel neist katastriüksustest, siis arvutatakse maamaksusoodustus üksnes selle katastriüksuse osas, millel asub hoone. Maamaksuseaduse eesmärgiks on vabastada koduomanik talle kuuluva või tema kasutuses oleva hoone aluse ning hoone juurde kuuluva maa eest maamaksu tasumisest. Kuna katastriüksus, millel ei asu maa omaniku või maa kasutaja hoonet, ei ole vajalik hoone teenindamiseks või seal asub hoone, mis ei ole rahvastikuregistri andmetel isiku elukoht, siis ei vabastata maa omanikku või maa kasutajat maamaksu tasumise kohustusest vastava katastriüksuse osas.

Kodualuse maamaksusoodustuse saamiseks ei ole vaja avaldust esitada.

Seoses maamaksuseaduse muudatuse rakendumisega 1. jaanuarist 2013 kaotab kehtivuse siiani toiminud pensioni saajate maksuvabastus elamumaalt 1,0 ha ulatuses.

Rahvastikuregistri andmeid saab kontrollida elektroonselt kodanikuportaalis aadressil www.eesti.ee ID-kaardiga või panga paroolikaardiga või tulla vallavalitsusse sekretär-registripidaja juurde koos isikuttõendava dokumendiga.

 

Maia Leola
keskkonnaspetsialist
tel: 477 2243
e-post: maia.leola@hanila.ee

 

Korduma kippuvad küsimused ning vastused Rahandusministeeriumi veebilehel.


Toimetaja: EERO SAHK

Kasutusvaldusesse antud maade omandamine

21.04.15

Läänemaal on alates 2004. aastast riigi poolt antud 122 isikule kasutusvaldusesse 525 kinnistut.

Kasutusvaldusesesse antud maa omandamise õigus tekib kasutusvaldajal kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest. Käesolevaks ajaks on kasutusvaldusesse antud maa omandanud 19 isikut 45 kinnistu osas. Hetkel on menetlemisel veel 25 taotlust. Mitmesugustel põhjustel (loobumine, lepingu sõlmimise tähtaja ületamine, maavara) on maavanema poolt lõpetatud kasutusvalduse omandamise taotluse menetlemine 12 kinnistu osas.
Kasutusvaldusesse antud maa ostuhinnaks on maa harilik väärtus ehk sisuliselt turuhind, mis määratakse erakorralise hindamisega. Maa omandajale lisanduvad tehingu notariaalse vormistamisega kaasnevad kulud.
Maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maa omandamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus maavanemale. Taotlusele tuleb lisada kviitung riigilõivu tasumise kohta summas 31,96 eurot.
Taotluse vorm on leitav Lääne Maavalitsuse veebilehelt
 
Täiendav info Lääne Maavalitsuse maatoimingute talitusest telefonil 472 5653.
 
Juhime kasutusvalduse alusel riigi maad kasutavate isikute tähelepanu asjaolule, et lepingu kehtivusaja jooksul FIE-na tegutsemise lõpetamise korral ei vasta kasutusvalduse alusel maad kasutav isik enam kasutusvalduse seadmise lepingus kehtestatud tingimustele, mis võib
kaasa tuua lepingu lõpetamise.
 
Jüri Indus
Lääne Maavalitsus
maatoimingute talituse juhataja
Tel 472 5650
Juri.Indus@lmv.ee

Toimetaja: EERO SAHK

Hanila valla maareformi tulemused 2013. aastal

12.02.14
31.12.2013. a seisuga  oli  riigi  maakatastris  registreeritud 2 582  katastriüksust  pindalaga 22 223,8 ha, mis moodustab 95,8% omavalitsuse maafondist 23 187,8 ha. Sellest 2013. a registreeriti  16  katastriüksust pindalaga 39,4 ha (so 0,2% registreeritud maast). 
 
Registreeritud maa jaotub:
Tagastatav maa
31.12.2013. a seisuga oli maakatastris registreeritud tagastatavat  maad pindalaga 8 521,8 ha, so 38,3%  kogu  maakatastris  registreeritud  maast.  Sellest 2013. a registreeriti 1,0 ha.
 
Ostueesõigusega erastatav maa
31.12.2013. a seisuga oli maakatastris registreeritud ostueesõigusega erastatavat maad 3 912,4 ha,  so 17,6% kogu  maakatastris registreeritud  maast. Sellest 2013. a registreeriti 0,9 ha.
 
Enampakkumisega erastatav maa
31.12.2013. a seisuga oli maakatastris registreeritud enampakkumisega erastatavat maad 606,4 ha, so 2,7%  kogu  maakatastris  registreeritud  maast. 
 
Vaba põllumajandusmaa erastamine
31.12.2013. a  seisuga  oli  vaba  põllumajandusmaad  erastatud  962,8 ha, so 4,3% kogu maakatastris registreeritud maast. 
 
Vaba metsamaa erastamine
31.12.2013. a seisuga oli vaba metsamaad erastatud 478,6 ha, so 2,2% kogu  maakatastris registreeritud maast.  
 
Munitsipaalmaa
31.12.2013. a seisuga oli maakatastris registreeritud munitsipaalmaad 68,6 ha, so. 0,3% kogu maakatastris  registreeritud  maast.  
 
Riigimaa
31.12.2013. a seisuga oli maakatastris registreeritud riigi omandis olevat maad 7 673,2 ha, so 34,5% kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest 2013. a registreeriti 37,5 ha.
 
Andmete allikas: Maa-ameti katastri andmetöötlusbüroo

Toimetaja: EERO SAHK

Hanila valla maareformi tulemused 2012. aastal

12.02.14

 

31.12.2012. a seisuga  oli  riigi  maakatastris  registreeritud 2 566  katastriüksust  pindalaga 22 184,4 ha, mis moodustab 95,7% omavalitsuse maafondist 23 187,8 ha. Sellest 2012. a registreeriti  39  katastriüksust pindalaga 439,6 ha (so 2,0% registreeritud maast). 
 
Registreeritud maa jaotub:
Tagastatav maa
31.12.2012. a seisuga oli maakatastris registreeritud tagastatavat  maad pindalaga 8 520,8 ha, so  38,4%  kogu  maakatastris  registreeritud  maast.  Sellest 2012. a registreeriti 2,0 ha.
 
Ostueesõigusega erastatav maa
31.12.2012. a seisuga oli maakatastris registreeritud ostueesõigusega erastatavat maad 3 911,5 ha, so 17,6% kogu  maakatastris registreeritud  maast. Sellest 2012. a registreeriti 16,6 ha.
 
Enampakkumisega erastatav maa
31.12.2012. a seisuga oli maakatastris registreeritud enampakkumisega erastatavat maad 606,4 ha, so 2,7%  kogu  maakatastris  registreeritud maast. 
 
Vaba põllumajandusmaa erastamine
31.12.2012. a  seisuga  oli  vaba  põllumajandusmaad  erastatud  962,8 ha, so 4,3% kogu maakatastris registreeritud maast. 
 
Vaba metsamaa erastamine
31.12.2012. a seisuga oli vaba metsamaad erastatud 478,6 ha, so 2,2% kogu  maakatastris  registreeritud maast.  
 
Munitsipaalmaa
31.12.2012. a  seisuga oli maakatastris registreeritud munitsipaalmaad 68,6 ha, so. 0,3% kogu maakatastris registreeritud  maast.  
 
Riigimaa
31.12.2012. a seisuga oli maakatastris registreeritud riigi omandis olevat maad 7 635,7 ha, so  34,4% kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest 2012. a registreeriti 458,2 ha.
 
Andmete allikas: Maa-ameti katastri andmetöötlusbüroo

Toimetaja: EERO SAHK

Hanila valla maareformi tulemused 2011. aastal

12.02.14

 

31.12.2011. a seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 2 527 katastriüksust pindalaga 21 744,8 ha, mis moodustab 93,8% omavalitsuse maafondist 23 187,8 ha. Sellest 2011. a registreeriti 71 katastriüksust pindalaga 747,0 ha (so 3,4% registreeritud maast).
Registreeritud maa jaotub:
Tagastatav maa
31.12.2011. a seisuga oli maakatastris registreeritud tagastatavat maad pindalaga 8 522,8 ha, so 39,2% kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest 2011. a registreeriti 0,1 ha.
Ostueesõigusega erastatav maa
31.12.2011. a seisuga oli maakatastris registreeritud ostueesõigusega erastatavat maad 3 928,1 ha, so 18,1% kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest 2011. a registreeriti 1,5 ha.
Enampakkumisega erastatav maa
31.12.2011. a seisuga oli maakatastris registreeritud enampakkumisega erastatavat maad 606,4 ha, so 2,8% kogu maakatastris registreeritud maast.
Vaba põllumajandusmaa erastamine
31.12.2011. a seisuga oli vaba põllumajandusmaad erastatud 962,8 ha, so 4,4% kogu maakatastris registreeritud maast.
Vaba metsamaa erastamine
31.12.2011. a seisuga oli vaba metsamaad erastatud 478,6 ha, so 2,2% kogu maakatastris registreeritud maast.
Munitsipaalmaa
31.12.2011. a seisuga oli maakatastris registreeritud munitsipaalmaad 68,6 ha, so. 0,3% kogu maakatastris registreeritud maast.
Riigimaa
31.12.2011. a seisuga oli maakatastris registreeritud riigi omandis olevat maad 7 177,5 ha, so 33,0% kogu maakatastris registreeritud maast. Sellest 2011. a registreeriti 745,4 ha.
 
 
Andmete allikas: Maa-ameti katastri andmetöötlusbüroo

Toimetaja: EERO SAHK