Tiheasustusalal kasvavate puude raie

12.02.14

Virtsu aleviku tiheasustusalal kasvavate üksikpuude, välja arvatud metsa (metsaseaduse tähenduses) ja viljapuude, raiumiseks tuleb taotleda Hanila Vallavalitsuselt raieluba. 

Raieloa andmise tingimused ja korra leiab jaotisest Eeskirjad ja korrad.

Raieluba on vaja, kui puu diameeter 1,3 meetri kõrguselt on vähemalt 8 cm.

Raieluba võib taotleda:
1) puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku volitatud esindaja kirjaliku volituse alusel;
2) Hanila valla munitsipaalmaa kasutaja või haldaja;
3) riigimaa valitseja või tema poolt volitatud isik;
4) maa kasutaja, kelle maakasutus on maareformi seaduses ettenähtud korras ümber vormistamata.

Raieloa taotlus tuleb esitada Hanila Vallavalitsusele.Toimetaja: EERO SAHK