Saarte Geopark

24.05.16

Saarte Geopark

Saarte Geopark saab alguse Lääne maakonna lõunaosast, kus justkui väravaks geoparki paikneb Hanila vald, mis oma paese pinna poolest sarnaneb kõrval asuvate saartega. Geopark jätkub Muhus ja Saaremaa saartel, hõlmates kokku 715 saart ja laidu.

Saarte Geopark tegeleb siinse geoloogia, pärandkultuuri ja looduse tutvustamise ning hoidmisega. Geopargi idee on kasutada piirkonna geoloogilist eripära turismi, keskkonnateadlikkuse ja kohaliku arengu edendamiseks. Saarte Geopargi keskus asub Kaali Külastuskeskuses, kus saab infot kõigi Saarte Geopargi piirkonnas asuvate vaatamisväärsuste kohta.

Saarte Geopargi külastaja saab maalilise pildi geoloogilistest, kultuuri- ja loodusväärtustest liikudes mööda Siluri ajastu läbimiseks koostatud õppemarsruute ja teekondi.

  • Teekond 1 – Hanila – Värav Saarte Geoparki
  • Teekond 2 – Idast läände – Teekond päikeseloojangusse
  • Teekond 3 – Põhjast lõunasse – Loodus ja arhitektuur
  • Teekond 4 – Lõuna-Saaremaa ja Ruhnu – Teekond ajaloos

Saarte Geoparki saab tulla paljude transpordivahenditega: auto, bussi, praami, laeva, lennuki, jalgratta või mootorrattaga.


Saarte geopark algab nüüd Hanilast

24.05.16

15. juunil 2015. aastal tegi MTÜ Saarte Geopark Hanila vallale ametliku ettepaneku organisatsiooniga liituda, millele Hanila Vallavolikogu vastas positiivselt.

MTÜ Saarte Silurimaa Geopark asutati 2010. a detsembris. 2013. aastal muutus nimi MTÜ Saarte Geopargiks.

Mis on siis geopark?
Geopark on maa-ala, kus asuvad geoloogilises ja ajaloolises mõistes rahvusvaheliselt tunnustatud loodus- ja kultuuriobjektid. Geoparkide võrgustiku liikumine on ellu kutsutud UNESCO poolt. Käesoleval hetkel on UNESCO liikmeks 111 geoparki, neist Euroopas 64. Pikem eesmärk on, et geoparke maailmas võiks kokku olla ligi 500.

2013. aasta lõpus esitas Saarte Geopark võrgustikule liitumisavaldus. Juulis 2014 väisasid Saarte Geoparki hindajad Hiina ja Saksamaa geopargist.
Kui kõik hindajate tingimused täidetakse, siis on Saarte Geopark esimeseks geopargiks lähiregioonis, mis on antud võrgustiku osa. Tunnustussertifikaat "UNESCO geopark" on kvaliteedimärk, mis annab välismaisele turismihuvilisele garantii, et selle konkreetse geopargi loodus- ja pärandkultuuriobjekte tasub külastada, taristu on aktsepteeritav ja objektide kohta on küllaldaselt infot. UNESCO egiidi all looduse tutvustamine ja organiseeritud turismiteenuste pakkumine toob kaasa külastajate arvu tõusu ning tagab rahvusvahelise turunduskanali Saarte Geopargi piirkonnale.

Geoparkide liikumine on piirkonnale rahvusvaheliselt oluline koostöö- ja turunduskanal, mis ühendab endas loodus-, kultuuri-, teadus- ja elamusturismi edasiviimist. Kohalikul tasandil toetab geopark loodushariduse edendamist ja inimeste teadlikkuse tõstmist kodukoha väärtustest ning loodussäästlikust käitumisest. Geopargi tegevus aitab pikendada turismihooaega (iga kevad korraldatakse geonädalat, tehakse koostööd teiste geoparkidega jne) ning tõsta piirkonna atraktiivsust, elavdades sellega kohalikku ettevõtlusmaastiku, mis omakorda loob juurde töökohti ning suurendab sissetulekuid.

Saarte Geopark tutvustab piirkonna Siluri ajastul tekkinud aluspõhja, muutes seda atraktiivsemaks ning suurendades sellega geoturismi osakaalu. Siluri ajastu algas 440 miljonit aastat tagasi ning lõppes 417 miljonit aastat tagasi, mil Eesti oli sel ajal palavvöötmes asuva Baltika ürgmandri koosseisus ning kaetud troopilise sooja merega. Siluri ajastul merepõhja settinud lubjalistest setetest ja selgrootutes on moodustunud kivimid- lubjakivi, dolomiit jne. Siluri ajastu mere sügavuse vaheldumisel moodustusid pangad ja astangud ning paljandid on vaadeldavad kõikjal üle Saare maakonna ning Lääne maakonnas, sh Hanila vallas.
Koos geoloogiaga tutvustatakse ka kõiki hooneid ja rajatisi, mis on ehitatud piirkonnale iseloomulikust kivist. Samuti ei jää tähelepanuta kogu loodus, mis on piirkonnale iseloomulik.

Millist kasu loodab Hanila vald saada MTÜ Saarte Geopark liitumisega?
Hanila vald on oma looduse ja geoloogiaga väga sarnane Saaremaa ja sellega piirnevate väiksemate saartega. Seega ei ole üllatav, et Hanila vallale ettepanek tehti ja me selle ka vastu võtsime. Lisaks on Hanila valla territoorium põhiliseks võimaluseks Saare maakonda tulekul.
Üheskoos saab paremini tõsta Saarte Geopargi piirkonna tuntust rahvusvahelisel tasandil, tehes koostööd teiste geoparkidega üle maailma. Läbi ühistegevuste suurendatakse külastajate arvu  ja toetatakse majanduse jätkusuutlikku arengut Saare ja Lääne maakonnas.
Seni on Saarte geopargis välja töötatud 3 marsruuti. Mõistlik on lisada neljas sissejuhatav marsruut, mis tutvustab Hanila valla väärtusi ja juhatab huvilised edasi Muhumaale ja Saaremaale.

Geopargi koosseisu kuulumine loob juurde võimalusi organiseeritud turismi arendamiseks suuremas piirkonnas, seda just läbi geoparkide võrgustiku turunduskanali.

Üks geopargi eesmärke on ka loodushariduse süvendatum arendamine piirkonna koolides, õppetöö ja eksursioonid. MTÜ Saarte Geopark initsiatiivil on Saaremaal viidud läbi igal aastal alates 2012. a giidiga bussiekskursioone kooliõpilastele teadvustamaks Saarte Geopargi olemasolu ja geopargi loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtusi. Oluliste objektide juures on tutvustavad kaardid, trükitakse erinevaid infomaterjale mitmes keeles. 2015. aastal on kavas välja anda järjekordne trükis, samuti geoparki tutvustav film. 

Saarte Geopark

Toimetaja: EERO SAHK