Teed ja tänavad

15.06.17
Hanila valla teede ja Virtsu aleviku tänavate nimekiri on kinnitatud volikogu poolt ja avalikustatud Riigi Teatajas.


Riigimaanteede hoolduse info on leitav Maanteeameti veebilehelt.


Vaata lisaks:


Toimetaja: EERO SAHK

Lumetõrje teostamine Hanila vallas

29.10.15
Hanila Vallavolikogu võttis 06.12.2012 vastu määruse nr 51 "Lumetõrje teostamine Hanila vallas". Määrus reguleerib lumetõrje teostamist valla teedel ja avalikuks kasutamiseks määratud erateedel.

Lumetõrjet teostatakse kohalikel teedel koheva lume korral, kui lumekihi paksus ületab 20 cm ning sulalume või lörtsi, soola ja lume segu korral, kui lumekihi paksus ületab 10 cm. Lumekihi paksusust arvestatakse alates varasemas perioodis kinnisõidetud lumekihi pinnast. Lumetõrjet alustatakse hiljemalt 12 tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppu.
 
Määruse alusel on tasuta lumetõrje teenust õigus saada Hanila vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutataval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja kellel puudub võlgnevus Hanila valla ees. Lumetõrje erateedel teostatakse üldise tööde järjekorra alusel peale vallateede puhastamist.
 
Määruses pannakse paika ka nõuded teele, millisel juhul lumetõrjet teostatakse. Tee servad peavad olema puhastatud takistustest. Kui see ei ole võimalik või otstarbekas, siis tee servades olevad takistused peavad olema märgistatud. Tee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1 meetri ulatuses teepeenra osas mõlemal pool teed. Lume raskuse all ei tohi oksad ja puud tee kohale vajuda. Teepinnast ei tohi olulisel määral välja ulatuda kivid. Kui tee ei vasta kehtestatud nõuetele, siis lumetõrjet neil erateel valla poolt ei teostata.
 
Tasuta lumetõrjet enam ei teostata:
  • erateel, mis teenindavad kinnistuid, kus rahvastikuregistri andmetel ei ela Hanila valla elanikud. Vald võib loobuda lumetõrje teostamisest, kui elanik ei viibi talvisel perioodil kohapeal.
  • erateel, kus kinnistu kasutaja on vabastatud korraldatud jäätmeveost tema poolt esitatud taotluse alusel, kas aastaringselt või hooajaliselt (talveperioodil) põhjendusel, et kinnistul alaliselt ei elata või ei tegutseta.
  • erateel, mille kinnistu omanik eirab korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustust, v a liitumine ühise jäätmekonteineri mõne teise veopiirkonna jäätmevaldajaga. Korraldatud jäätmeveo kohustuse eiramiseks loetakse ka pikemaajalist võlgnevust veoteenuse osutajale.
  • erateel, mille omanik on kohalike maksude võlglane, k a maamaks ja kui võlgnevuse periood ületab kahte kuud.
  • erateel, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 20 meetri kaugusel.
  • erateedel, mille kinnistu omanik on esitanud avalduse, et ta ei soovi lumetõrje teostamist.
  • kinnistute õuealadel, mis kuuluvad füüsilistele ja juriidilistele isikutele.
 
Neil kinnistu omanikel, kellele tasuta teenust ei osutata, on võimalik esitada avaldus tasulise teenuse saamiseks. Pideva teenuse saamiseks on vajalik teostada vallale ettemaks. Volikogu määruse alusel kehtestas vallavalitsus tasulise teenuse osutamise hinna, milleks on 32 € kasutustund. Vallal on õigus teha erandeid eelpoolnimetatud loetelusse kuuluvate isikute osas, kui nende taotlus on põhjendatud.
 
Lumetõrje teostamist Hanila valla teedel koordineerib abivallavanem tel 477 2243.
Lääne maakonna riigimaanteedel teostab teehooldustöid Lääne Teed OÜ. Ööpäevane info teehoolduse kohta tel 473 1374.
 

Toimetaja: EERO SAHK