Hanila valla üldplaneering

30.09.16

Hanila valla üldplaneering on kehtestatud Hanila Vallavolikogu 17. detsembri 2003. a määrusega nr 32. Üldplaneering valmis Hanila Vallavalitsuse ja AS Entec vahelises koostöös.

Hanila valla üldplaneeringu kaart (esialgne)

Üldplaneeringu joonis

Suurendatud väljavõtted üldplaneeringu kaardist:


Üldplaneeringu muutmine


Hanila valla üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud

Põhjendatud vajaduse korral võib detailplaneering teha ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks. Peale detailplaneeringu kehtestamist viiakse muudatused üldplaneeringusse.

Üldplaneeringut muutvaid detailplaneeringuid on aastatel 2003-2014 kehtestatud 13.

Üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud
Planeeringu asukoht ja nimetus Kehtestamise aasta Üldplaneeringu muudatus
Virtsu alevik, Linnamäe 2005 Maatulundusmaa muutmine tootmismaaks (3 elektrituulikut)
Esivere küla, Rahnu, Tammejõe ja Kaldamäe kinnistud 2006 Elamureservmaa muutmine tootmismaaks (elektrituulikute alajaam) ja tootmismaa reservmaaks
Esivere küla, Kivimere 2007 EKV (ehituskeeluvöönd) vähendamine korduvalt üleujutatava ala piirist 50m-ni 1 elamukrundil
Virtsu alevik, Tallinna mnt 37a 2007 Tootmismaa muutmine 4 elamu-, 2 transpordi- (Aidamäe tee ja sadam) ja 1 üldmaa (paadikuur) krundiks
Pivarootsi küla, Kirbu 2008 Ärimaa reservi muutmine elamumaaks (2 krunti)
Pivarootsi küla, Tika ja Laagri 2009 Maatulundusmaa ja elamumaa reservi muutmine sotsiaalmaaks (Lastekaitse Liidu Pivarootsi laager)
Virtsu alevik, Virtsu III tuulepark 2009 Maatulundusmaa ja elamumaa reservi muutmine 5% tootmismaaks, 5% transpordimaaks, ülejäänud 90% maatulundusmaa (3 elektrituulikut)
Pivarootsi küla, Rannaääre 2011 EKV vähendamine korduvalt üleujutatava ala piirist üldplaneeringu järgsel elamu reservmaal asuvate hoonete õuealani
Pivarootsi küla, Uuetoa lautri tee 2012 Uuetoa lautrile ja kallasrajale avalikuks kasutuseks juurdepääsutee tee määramine (munitsipaaltee)
Rame küla, Kadaka ja Karjamaa 2012 Maatulundusmaast moodustati 12 elamumaa krunti ja juurdepääsutee krunt
Pivarootsi küla, Otsa 2012 EKV vähendamine korduvalt üleujutatava ala piirist 85m-ni suvemajani
Esivere küla, Tooma II 2013 Maatulundusmaa muutmine 4 elektrituuliku aluse maa osas tootmismaaks
Virtsu alevik, Vanaluubi 2013 EKV vähendamine 20m-ni Vanaluubi puhkekoha rajatiste (vaateplatvorm, 2 puhkekohta ja käimla) püstitamiseks


Kehtestatud detailplaneeringutega muudetud üldplaneeringu kaardid:


Üldplaneeringu ülevaatamine

Vastavalt planeerimisseaduse § 29 lõikele 3 peab kohaliku omavalitsuse volikogu üle vaatama kehtiva valla üldplaneeringu ja esitama ülevaatamise tulemused maavanemale hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi. 

Üldplaneeringu aktuaalsuse säilitamiseks vaadatakse kehtiv üldplaneering perioodiliselt üle.Toimetaja: EERO SAHK