Uudised ja teated

« Tagasi

Virtsu ettevõtluskeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Hanila Vallavolikogu kehtestas 10.02.2016 otsusega nr 73 Virtsu alevikus Virtsu ettevõtluskeskuse, valla üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu vastavalt OÜ DAGOpen Arhitektuuribüroo koostatud detailplaneeringu tööle nr 15-30.

Detailplaneeringuga on kavandatud ca 13,73 ha suurusele maa-alale 2 tootmis- ja laohoonemaa krunti (sh uued tootmishooned, laohooned ning 2 väiksemat olme- ja kontorihoonet või hooneosa, maksimaalse lubatud kõrgusega kuni 9,0m); uued teed, parklad, muu vajaminev infrastruktuur ja trassid. Ettevõtluskeskusesse saavad ettevõtted rajada vaid olulise keskkonnamõjuta tootmishooneid. Tootmine ja käitlemine, mis toovad endaga kaasa ülenormatiivse ning negatiivse mõju ümbritsevale keskkonnale, võib toimuda üksnes hoonesiseselt.

Maa-ala tervikliku ruumilise planeerimise eesmärgil on kavandatud lisaks 6 üksikelamu krunti, looduslikku haljasmaad ning kaitsehaljastuse funktsiooniga kõrghaljastuse rajamine tootmis- ja elamupiirkondade vahelise puhvertsooni loomiseks.
Munitsipaalomandis olevatele Tööstuse, Metsa ja Uisu tänava lõikude osas on kavandatud tänavavalgustuse kaasajastamine, liikluskorralduse muudatused seoses liiklustiheduse kasvuga ja 2 uut tuletõrje veevõtukohta. Planeeringuala keskele on kavandatud ca 1,06 ha suurune uus asfaltbetoonkattega avalik tänav koos kergliiklusteega ja tänavavalgustusega.

Detailplaneeringu materjalid ja meediakajastused on leitavad valla veebilehelt www.hanila.ee/detailplaneeringud.

Virtsu EVK skeem