Vesi

21.06.17

Hanila vallas kasutatav põhjavesi levib Matsalu valglas põhiliselt paekihtides, vett võtvad kaevud on enamasti kuni 30m sügavused. Ala peamine paega seotud põhjaveehorisont on reostuse eest kaitsmata või nõrgalt kaitstud. Siit tuleneb ka vajadus teada täpselt põhjavee olukorda ja vähendada reoainete sattumist põhjavette.

Tööstusest, põllumajandusest ja majapidamisest pinnasesse sattunud jäätmed reostavad paratamatult ka põhjavett. Eriti kaitsetud on loopealsed ja karstialad. Ühe kuupmeetri vett võib muuta joogikõlbmatuks 50g lämmastikväetist, 0,1g kütteõli või autokütust, 0,001g põlevkiviõli või 0,000001g mürkkemikaale.

Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise kord on kehtestatud keskkonnaministri 30. jaanuari 1997. a määrusega nr 8.

Puurkaevud rajatakse ainult projekti alusel, olenemata puurkaevu sügavusest. Peale puurkaevu projekti ja puurkaevu rajamise taotluse kooskõlastamist Keskkonnaameti poolt taotletakse puurkaevu rajamiseks kohalikult omavalitsuselt ehitusluba või kirjalik nõusolek.


Joogivee kvaliteet


Joogivee kvaliteedi analüüside tulemustega on võimalik tutvuda vee-ettevõtte Matsalu Veevärgi veebilehel ning Terviseameti veebilehel, kus joogivee terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu on vee kvaliteedi andmed kõigile avalikud.


Toimetaja: EERO SAHK

Ühisveevärk

31.03.14

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

 

1. AS Matsalu Veevärgi kogu teeninduspiirkonnas kehtivad alates 01.02.2013. a järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad km-ta / km-ga.

Virtsu alevik, Kõmsi küla ja Vatla küla

  • tasu võetud vee eest - 1,11 / 1,3320 €
  • tasu reovee ärajuhtimise eest - 1,42 / 1,7040 €

 

  • 2. Salevere Veeühistu poolt osutatavad teenused (alus: Hanila Vallavalitsuse 2.12.2010 määrus nr 5)
  • tasu võetud vee eest - 0,64 €/m³


Toimetaja: ÜLLE TÄHE

Matsalu Veevärk uued veeteenuste hinnad

18.02.16
AS Matsalu Veevärk uued veeteenuste hinnad hakkavad kehtima alates 01.04.2016. a. 


Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele 17.02.2016 nr 9.1-3/16-001 kehtivad AS-i Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2016. a. alljärgnevad veeteenuste hinnad:

  • tasu võetud vee eest 1,33 €/m3
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,67 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

Matsalu Veevärk


Toimetaja: EERO SAHK

Hajaasustuse veeprogramm

4.10.16

Hajaasustuse veeprogrammi rahastati Eesti riigieelarvest. 

 

Toetuse saajate nimekiri hajaasustuse veeprogrammi raames 2008. aastal

Toetuse saaja hajaasustuse veeprogrammi raames 2009. aastal

Toetuse saajate nimekiri hajaasustuse veeprogrammi raames 2011. aastal

 


Toimetaja: EERO SAHK