Virtsu kalasadam

2.06.15
Virtsu Kalasadam, foto Arno Peksar

 

Vanalinna sadam on avalikus kasutuses olev kalasadam. Sadamat haldab kuni haldusega tegeleva mittetulundusühingu moodustamiseni vallavalitsus.

Sadamat on renoveeritud rajatiste kaupa ning kõiki selle osasid ei ole suudetud veel uuendada. Sadama kasutaja peab arvestama, et kogu ulatuses pole kõik veel vajalikul tasemel. Peamisteks puudusteks on see, et faarvaater pole puhastatud ning kirdebasseinis pole valmis kaisid.
 

Kalasadama rekonstrueerimine

 

Hanila vald on saanud Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007-2013 programmist rahastust kolmele projektile Virtsu kalasadama osas.

Virtsu kalasadam paikneb kolmel kinnistul: Vanalinna sadam, Vanalinna tee 9 ja Vanalinna. Kaks esimest on eraomandis ning antud valla kasutusse tähtajaliselt. Vanalinna kinnistu on munitsipaalomandis. Sadama teenindamine käib mööda munitsipaalomandis olevat Vanalinna teed.

Registri järgi on oma kodusadamaks Virtsut nimetanud 2010. aastal 26 paati ning sadamat kasutab 15 kalandusettevõtjat. Aktiivsemalt kasutasid sadamat kolm kalandusettevõtjat. Sadamas hoiti pidevalt 11 kalalaeva. Ülejäänud kutselised kalurid kasutasid Virtsu kalasadamat ainult episoodiliselt, kuna seal ei olnud piisavalt seisukaisid ja ankrukohti.

Kalalaevade riiklikus registris on Virtsu poolsaarele 1. jaanuari 2013. a seisuga olevate andmete alusel registreeritud juba 33 kalalaeva.

Sadam oli rekonstrueerimist alustades kasutamiskõlblik, kuid tugevasti amortiseerunud. Rekonstrueerimine jagati etappideks, millest igaüks oli eraldi tervik, mida sai eraldi kasutada ning millele oli võimalik Ehitusseaduse alusel anda ehitus ja kasutusload. Ettevalmistavate tööde käigus teostati geodeetiline mõõdistamine, geotehniline uuring ja kogu sadamat hõlmav projektdokumentatsiooni koostamine. Kõikide ehitustööde juures teostati ehitusjärelvalve.

 

Virtsu kalasadama rekonstrueerimise I etapp

Sisaldas sadamale puurkaevu rajamist ning ehitustöid vallale kuuluva kirdebasseini piirkonnas.

Projekti raames teostati järgmised tööd:

 • rajati puurkaev
 • rajati kirdebasseini suunaline veetorustik
 • rajati peamised elektrivarustuse trassid ja kilbid ja osaline välisvalgustus kirdebaseinile 
 • valmistati ette teede ja platside alused
 • tehti ettevalmistustööd kai ääre betoonkonstruktsioonide ehitamiseks 
 • ehitati välja muulid ja tehti kaldakindlustus

Projekti periood oli 1. mai 2011 kuni 30. aprill 2012.
Kinnistu on mõõdistatud seoses pindala muutumisega.
Toetuse suurus I etapil oli 191312 eurot. See sisaldab ettevalmistavaid kulusid ja ehitusjärelvalvet. Vald tasus projekti käibemaksu osa. Valla lisafinantseerimisel süvendati kogu kirdebassein.
Tulemuseks oli kirdebasseini muutumine laevade ja paatide jaoks kasutatavaks.
 

Virtsu kalasadama rekonstrueerimise II etapp

Tööde teostamine toimus läänebasseinis. Objektiks oli põhjakai.

Projekti raames teostati järgmised tööd:

 • rekonstrueeriti sadama läänebasseini põhjakai, paigaldades kai mõlemale küljele L-elemendid, mis ühendati terastõmbidega, kai kaeti täisvaluga
 • kaile paigaldati pollarid ning rajati elektrivõrk kuni liitumispunktini
 • eemaldati sadamabasseinist setted

Projekti periood oli 1. juuli 2012 kuni 31. märts 2013.
Projekti toetuse suurus oli 123920 eurot. Projekti kogumaht 140910,95 eurot. Toetuse ja kogumahu vahe, ehitusjärelvalve ning kogu projekti käibemaksu osa tasus vald.
Vald teostas lisatöödena kasutatud L-elementide paigalduse kirdebasseinile.
Tulemuseks oli kai avariilise olukorra likvideerimine ja selle kaasaegse kasutuse võimaldamine.

 

Virtsu kalasadama rekonstrueerimise III etapp

Tööde teostamine toimus läänebasseinis. Objektiks oli basseini lääne- ja lõunaosa hõlmav kai.

Projekti raames teostati järgmised tööd:

 • rekonstrueeriti sadama läänebasseini kai betoonosa. paigaldades kai siseküljele L-elemendid, kai kaeti täisvaluga
 • kaile paigaldati pollarid ning paigaldati hülss elektrikaablitele

Projekti periood oli 1. juuni 2013 kuni 31. märts 2014.
Projekti toetuse suurus 123 920 eurot, mis sisaldab ehitusjärelvalvet.
Vald tasus projekti käibemaksu osa ning korrastas oma vahenditest kai juurdepääsutee.
Kinnistu sai mõõdistatud seoses pindala muutumisega.
Tulemuseks oli kai avariilise olukorra likvideerimine ja selle kaasaegse kasutuse võimaldamine.

 

Euroopa Kalandusfond logoLäänemaa Rannakalanduse Selts logoToimetaja: EERO SAHK